Stap 1

Kennismakings-
gesprek

Het kennismakingsgesprek is een gratis (telefoon)gesprek waarin u informatie krijgt met betrekking tot psychomotorische kindertherapie. Vanzelfsprekend maakt u, tijdens dit gesprek, ook kennis met de therapeute.

Stap 2

Intakegesprek

Het intakegesprek vindt, bij voorkeur, face-to-face plaats en wat Lumotio betreft is het kind hierbij geheel of gedeeltelijk van harte welkom. Dit zodat de eerste echte kennismaking met de therapeute maximaal wordt benut. Tijdens het intakegesprek wordt er uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling en problematiek van het kind.

Stap 3

Observatieperiode

De periode die volgt na het kennismakings- en intakegesprek, noemen we de observatieperiode. Gedurende de observatieperiode brengt de therapeute het gedrag van het kind in beeld en hier wordt vanuit verschillende aspecten naar gekeken: van sensorisch en motorisch tot emotioneel, cognitief en sociaal. Mocht het nodig/gewenst zijn, dan brengt de therapeute een bezoek aan de school of dagbesteding van het kind. Vervolgens wordt het gedrag van het kind bekeken in combinatie met de gegevens rondom aanleg en leefomgeving in het heden en verleden.

De observatieperiode wordt na vijf sessies afgesloten, waarna de therapeute een observatieverslag maakt. Het observatieverslag wordt met u doorgenomen in een persoonlijk gesprek.  Wanneer er tijdens dit gesprek wordt afgesproken om een behandeling te starten, schrijft de therapeute een passend behandelplan voor het kind.

Stap 4

Behandeltraject

Het behandeltraject bestaat altijd uit vier fasen:
Fase 1:     basisveiligheid
Fase 2:            vertrouwen
Fase 3:     zelfvertrouwen
Fase 4:     zelfstandigheid

Hoewel ieder traject standaard uit bovenstaande vier fasen bestaat, is niet één traject hetzelfde. Bij Lumotio is ieder traject uniek door het feit dat de werkwijze zich continue focust op de persoonlijke mogelijkheden, wensen en doelen van het kind.

Stap 5

Tussentijdse gesprekken

Van het begin tot en met het eind van het behandeltraject wordt u maximaal betrokken door middel van de tussentijdse gesprekken en evaluaties. Mocht u het prettig vinden als de school of dagbesteding aanwezig is tijdens deze gesprekken, dan is dit uiteraard mogelijk. U, als ouder(s), verzorger(s) of begeleider(s), bent te allen tijde beslissingsbevoegd.

Stap 6

Eindgesprek

Ieder behandeltraject wordt afgerond met een eindgesprek, inclusief eindverslag.

De therapeuten die bij Lumotio werken, werken volgens de wettelijk geldende regels en afspraken. Daarnaast maken zij, zodra een kind in behandeling komt, afspraken de ouders en de kinderen zelf middels het formulier ‘afspraken t.a.v. de behandeling’.

Mocht er zich onverhoopt toch een geschil tussen u en de behandelend therapeut voordoen, verzoeken wij u om dit samen te bespreken.  Indien u er samen niet uit komen, kunt u contact opnemen met Ilona Groenewegen, praktijkeigenaresse op telefoonnummer 06 – 460 87 995.
Wanneer het geschil naar uw wens of mening onvoldoende is afgerond, kunt u hier contact opnemen met de geschillencommissie van het NIBIG. Uw klacht zal binnen één week in behandeling worden genomen door de klachtenfunctionaris.